Vad är Mindfulness?

Written By The Mindfulness App

On June 22, 2020
Vad är Mindfulness?

För att besvara den frågan börjar vi med en vanlig definition av begreppet:

Mindfulness betyder att vara uppmärksam på ett speciellt sätt: medvetet, i nuet och med en intention att inte värdera.

Vad betyder det egentligen? För det första betyder det att vi vet om att vi är uppmärksamma i just det här ögonblicket. När du läser de här raderna är du medveten om att du gör det. Du är helt enkelt här.

Och vad betyder ”med en intention om att inte döma/värdera”? En vanlig missuppfattning är att om vi börjar öva mindfulness ”borde” vi inte värdera andra, oss själva, eller situationer. Att det är ”dåligt” eller ”fel”. Men sanningen är att vi människor värderar och dömer hela tiden. Vi delar in saker i bra/dåligt, vad vi gillar/ogillar, tycker är intressant/ointressant osv. Och det är inte så problematiskt att vi gör det så länge vi är medvetna om att det händer. Med hjälp av mindfulness får vi lättare syn på att vi värderar och då har vi en möjlighet att inte låta det påverka vårt beteende. Med hjälp av den medvetna närvaron kan vi både medvetandegöra att det händer och inse att vi faktiskt har ett val att släppa det och inte låta det påverka vårt beteende.

Att öva mindfulness ger oss med andra ord mer frihet kring hur vi agerar. Ju mer vi övar desto mer distans skapar vi till våra tankar och känslor och undviker på så sätt att agera efter gamla invanda beteendemönster. Det gör det lättare att hantera obehagliga ögonblick i livet på ett mer ansvarstagande och klokt sätt. Vi springer inte bort från det oundvikliga faktumet att livet kommer att ge oss utmaningar. Att vara medvetet närvarande i sådana situationer får oss inte bara att fatta klokare beslut men kan också ge oss en känsla av tillfredsställelse mitt i en utmanande situation.

Fördelarna med mindfulness är många och inkluderar att vi får lättare att fokusera, blir mer effektiva, och kan att hantera stress bättre för att nämna några. Dessa fördelar är väl beforskade och värdefulla.

Kanske inte lika ofta nämns det att mindfulness också hjälper oss att vara medvetet närvarande med höjdpunkterna i livet. Att verkligen vara där och njuta av alla ljuvliga ögonblick. Att känna en högre grad av samhörighet med andra människor, till naturen, och till alla djur. Det är bara möjligt när vi är medvetet närvarande. Om du övar mindfulness regelbundet med en attityd av vänlighet och medkänsla gentemot dig själv kommer du att känna mer. Öppna upp dig själv till allt som är vackert som vi så lätt tar för givet i en stressig vardag. Till en tacksamhet att leva. En tacksamhet till kroppen. Tacksamhet för att se ett leende i ditt barns ansikte. För att vakna upp till vad som är riktigt viktigt i livet. Som så ofta glöms bort när vi är i ett tillstånd av strävan och prestation under större delen av dagen. Risken är att vi missar mycket av livet när vi spenderar mycket av vår vakna tid på autopilot, försjunken i tankar eller i vår telefon eller våra mail.

Mindfulness handlar om att vakna upp till hela livet. Och det kommer ha positiva effekter både i din vardag och i ditt arbetsliv. Övar du regelbundet är chansen stor att du kommer utföra mer på kortare tid, känna dig mer fokuserad, känna dig mer tillfredsställd, vara en mer närvarande kollega, förälder, vän, partner, känna en högre grad av samhörighet med andra, bli mer kreativ etc!

Förhoppningvis är du nu motiverad till att börja öva. Det viktigaste är inte att du övar länge, utan att du övar regelbundet. Börja med det som känns rimligt för dig. Kanske 5 min per dag?

What is Mindfulness?

To answer that question, let’s start with a common definition of the term:

Mindfulness means paying attention in a special way: conscious, in the present and with an intention not to value or judge.

What does it really mean? First, it means that we know that we are paying attention at this very moment. When you read these lines, you are aware that you are doing so. You are simply here.

And what does “with an intention not to judge / evaluate” mean? A common misconception is that if we begin to practice mindfulness we should not value others, ourselves, or situations. That it is “bad” or “wrong”. But the truth is that we humans value and judge all the time. We divide things into good and bad, what we like or dislike, think something is interesting / uninteresting, etc. And it is not so problematic that we do it as long as we are aware that it is happening. With the help of mindfulness we get a better view of what we value and then we have an opportunity not to let it affect our behavior. With the help of the conscious presence, we can both make it aware that it is happening and realize that we actually have a choice to release it and not let it affect our behavior.

In other words, practicing mindfulness gives us more freedom in how we act. The more we practice, the more distance we create to our thoughts and feelings and thus avoid acting on old habits of behavior. It makes it easier to handle unpleasant moments in life in a more responsible and wise way. We do not run away from the inevitable fact that life will give us challenges. Being consciously present in such situations not only makes us smarter decisions but can also give us a sense of satisfaction in the midst of a challenging situation.

The benefits of mindfulness are many and include that we can better our focus, become more efficient, and can handle stress better to name a few. These benefits are well researched and valuable.

Perhaps not as often mentioned is that mindfulness also helps us to be consciously present with the highlights of life. To really be there and enjoy all the lovely moments. To feel a higher degree of connection with other people, to nature, and to all animals. It is only possible when we are consciously present. If you practice mindfulness regularly with an attitude of kindness and compassion towards yourself, you will feel more. Open yourself up to everything that is beautiful that we so easily take for granted in a stressful everyday life. A gratitude towards life. A gratitude towards the body. Grateful to see a smile on your child’s face. To wake up to what’s really important in life. Which is so often forgotten when we are in a state of endeavor and achievement for most of the day. The risk is that we miss a lot of life when we spend much of our waking time on autopilot, stuck in thought or on our phone or our mail.

Mindfulness is about waking up to life. And it will have positive effects both in your everyday life and in your working life. If you practice regularly, chances are that you will perform more productively in a shorter period of time, feel more focused, feel more satisfied, be a more present colleague, parent, friend, partner, feel a higher degree of affiliation with others, become more creative, etc!

Hopefully you are now motivated to start practicing! The most important thing is not that you practice for hours at a time, but that you practice regularly. Start with what seems reasonable to you. Maybe 5 minutes a day?

Be Mindful ?

    0 Comments

    Submit a Comment

    Your email address will not be published.

    Join our Newsletter

    Subscribe to our monthly newsletter to get Mindfulness inspiration, news and much more